Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

Văn bản trả lời ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

Gửi Email In trang Lưu
Công văn số 264/SGTVT-KHTC ngày 27/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến xây dựng Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn năm 2018 - 2020.

27/03/2018 10:12

Công văn số 264/SGTVT-KHTC ngày 27/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến xây dựng Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn năm 2018 - 2020. (Nội dung Công văn xem tại đây)

SGTVT

Tin khác

Công văn số 262/SGTVT-QLKCHT ngày 27/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh HG (lần 3) (27/03/2018 10:08)

Công văn số 257/SGTVT-PCAT ngày 26/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến vào dự thảo kế hoạch tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh HG đến năm 2023 (26/03/2018 10:04)

Công văn số 238/SGTVT-QLCL ngày 22/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến đánh giá việc thực hiện Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn Nghị định. (22/03/2018 09:57)

Công văn số 233/SGTVT-KHTC ngày 21/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến vào dự thảo theo Thông tư quy định tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi. (21/03/2018 09:53)

Công văn số 226/SGTVT-PCAT ngày 19/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến vào sửa đổi Thông tư 03/2015/TT-UBDT của Ủy ban dân tộc. (19/03/2018 09:46)

Công văn số 216/SGTVT-VP ngày 16/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến dự thảo QĐ của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng. (16/03/2018 09:40)

Công văn số 206/SGTVT-KHTC ngày 14/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến thẩm định sáng kiến triển khai quy hoạch PTDL Cao nguyên đá. (14/03/2018 09:33)

Công văn số 200/SGTVT-PCAT ngày 13/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản trình UBND tỉnh ký ban hành. (13/03/2018 09:29)

Công văn số 186/SGTVT-VP ngày 09/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến dự thảo Chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu BCHTW khóa XII. (09/03/2018 09:25)

(09/03/2018 08:58)

xem tiếp