Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

Văn bản trả lời ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

Gửi Email In trang Lưu
Công văn số 233/SGTVT-KHTC ngày 21/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến vào dự thảo theo Thông tư quy định tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi.

21/03/2018 09:53

Công văn số 233/SGTVT-KHTC ngày 21/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến vào dự thảo theo Thông tư quy định tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi. (Nội dung Công văn xem tại đây)

SGTVT

Tin khác

Công văn số 226/SGTVT-PCAT ngày 19/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến vào sửa đổi Thông tư 03/2015/TT-UBDT của Ủy ban dân tộc. (19/03/2018 09:46)

Công văn số 216/SGTVT-VP ngày 16/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến dự thảo QĐ của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng. (16/03/2018 09:40)

Công văn số 206/SGTVT-KHTC ngày 14/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến thẩm định sáng kiến triển khai quy hoạch PTDL Cao nguyên đá. (14/03/2018 09:33)

Công văn số 200/SGTVT-PCAT ngày 13/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản trình UBND tỉnh ký ban hành. (13/03/2018 09:29)

Công văn số 186/SGTVT-VP ngày 09/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến dự thảo Chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu BCHTW khóa XII. (09/03/2018 09:25)

(09/03/2018 08:58)

Công văn số 175/SGTVT-QLHCHT ngày 05/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 và Thông tư số 20/2014/TT-BGTVT ngày 30/5/2014 của Bộ GTVT (05/03/2018 08:51)

Công văn số 174/SGTVT-QLHCHT ngày 05/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất dự án đầu tư: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu xã Việt vinh, huyện Bắc Quang (05/03/2018 08:48)

Công văn số 161/SGTVT-KHTC ngày 02/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến về thời gian hoàn thành nội dung công việc theo kế hoạch của Sở Tài nguyên và Môi trường. (02/03/2018 08:39)

Công văn số 159/SGTVT-QLHCHT ngày 01/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất dự án đầu tư: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Tráng Kìm, huyện Quản Bạ. (02/03/2018 08:35)

xem tiếp