Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Thanh tra sở

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra sở thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Giang

27/10/2016 21:07

Lãnh đạo Thanh tra Sở.

 - Đ/c Vương Xuân Phúc, Chánh Thanh tra sở.

   Email: vxphuc.sgtvt@hagiang.gov.vn

   Điện thoại: 0914.323.168

 - Đ/c Nguyễn Đức Thành, Phó Chánh Thanh tra sở.

   Email: ndthanh.sgtvt@hagiang.gov.vn

   Điện thoai: 0913.007.389

 - Đ/c Đàm Quốc Tuấn, Phó Chánh Thanh tra sở.

   Email: dqtuan.sgtvt@hagiang.gov.vn

   Điện thoai: 0915.395.957

 

           1.1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác thanh tra hành chínhthanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Thanh tra Sở con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

1.2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành gồm:

+ Điều kiện, tiêu chuẩn chất lượng công trình và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông thuộc kết cấu hạ tầng đường bộ (bao gồm cả đường bộ trong đô thị), đường thủy nội địa do Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý hoặc được ủy quyền quản lý;

+ Điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa;

+ Vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải;

+ Đào tạo, sát hạch, cấp bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải theo phân cấp;

+ Việc kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông vận tải theo phân cấp;

+ Phối hợp với lực lượng Công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa và xử lý các vi phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải trong phạm vi trách nhiệm của Sở;

+ Phối hợp và hỗ trợ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tổ chức thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải của Trung ương đặt tại địa phương trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính việc chấp hành các quy định về bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa.

- Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Chủ trì các đoàn thanh tra liên ngành hoặc tham gia các đoàn thanh tra liên ngành do các sở, ngành ở địa phương thành lập; tham gia các đoàn thanh tra do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chánh Thanh tra Bộ thành lập.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Sở và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật

1.3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.