Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Giang

30/04/2021 16:23

 Lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.

 

 - Đ/c: Đỗ Đức Toàn, Trưởng phòng Quản lý chất lượng CTGT

 - Email: ddtoan.sgtvt@hagiang.gov.vn

 - Điện thoại: 0984.572.863

 

 - Đ/c Phan Văn Chừng, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng CTGT

 - Email: pvchung.sgtvt@hagiang.gov.vn

 - Điện thoai: 0912.606.413

 

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kỹ thuật; chất lượng công trình giao thông; công tác khoa học, kỹ thuật thuộc thẩm quyền quản lý của sở và theo quy định của pháp luật.

          2. Nhiệm vụ và quyền hạn

  2.1. Tổ chức hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế, kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

 2.2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và ủy quyền của Bộ Giao thông vận tải đối với các dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. 

 2.3. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình và các dự án khác theo phân cấp của UBND tỉnh.

 2.4. Tham gia thẩm định các dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, do các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định xin tham gia ý kiến.

  2.5. Thẩm định hồ sơ mời thầu hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các công trình do Sở làm chủ đầu tư thuộc nguồn vốn đầu tư trung hạn, xây dựng cơ bản tập trung.

  2.6. Thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của sở về công tác quản lý chất lượng của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình chuyên ngành trên địa bàn theo quy định  của  pháp luật.

  2.7. Phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức giám định công trình giao thông khi được yêu cầu và tổ chức giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình giao thông; tổng hợp, báo cáo về tình hình chất lượng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh định kỳ hằng năm và đột xuất.

         2.8. Thẩm định an toàn giao thông thuộc phạm vi quản lý hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định.

  2.9. Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng khoa học công nghệ của Sở; tham gia các hoạt động khoa học công nghệ có liên quan đến ngành Giao thông vận tải của tỉnh và Bộ Giao thông vận tải.

 

  2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Sở GTVT