Thứ tư, Ngày 3 Tháng 6 Năm 2020

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Giang

30/10/2016 14:01

 Lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.

 

 - Đ/c: Đỗ Đức Toàn, Trưởng phòng Quản lý chất lượng CTGT

 - Email: ddtoan.sgtvt@hagiang.gov.vn

 - Điện thoại: 0984.572.863

 

 - Đ/c Phan Văn Chừng, Phó trưởng phòng.

 - Email: pvchung.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

 - Điện thoai: 0912.606.413

 

1.1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kỹ thuật, quản lý dự án đầu đầu tư xây dựng; công tác khoa học, kỹ thuật thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

            1.2. Nhiệm vụ:

   - Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế, kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

   - Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý dự án đầu đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và ủy quyền của Bộ Giao thông vận tải đối với các dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. 

   - Thực hiện thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình và báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

   - Tham gia thẩm định các dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, do các sở quản lý công trình xây chuyên ngành chủ trì thẩm định xin tham gia ý kiến.

   - Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các công trình do Sở làm chủ đầu tư.

   - Thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Sở về công tác quản lý chất lượng của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình chuyên ngành và chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn.

  - Phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức giám định công trình giao thông khi được yêu cầu và tổ chức giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình giao thông; tổng hợp, báo cáo về tình hình chất lượng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh định kỳ hằng năm và đột xuất.

          - Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng khoa học công nghệ của Sở; tham gia các hoạt động khoa học công nghệ có liên quan đến ngành Giao thông vận tải của tỉnh và Bộ Giao thông vận tải.

1.3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

Sở GTVT