Thứ bảy, Ngày 31 Tháng 5 Năm 2020

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Giang

30/10/2016 13:55

Lãnh đạo phòng Kế hoạch - Tài chính

-  Đ/c: Lê Tiến Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

-  Email: ltdung.sgtvt@hagiang.gov.vn

-  Điện thoại: 0949.849.789


-  Đ/c: Vũ Nam Hoài, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

-  Email: vnhoai.sgtvt@hagiang.gov.vn

-  Điện thoại: 0916.726.388

  

  1.1. Chức năng:  Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý công tác kế hoạch, quy hoạch, tài chính kế toán, tài sản, thống kê thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

 1.2. Nhiệm vụ: Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý về kế hoạch, đầu tư và tài chính; chủ trì phối hợp cùng các phòng, ban đơn vị có liên quan xây dựng và tham gia xây dựng điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải của ngành theo quy định.

 - Xây dựng kế hoạch hàng năm, trung hạn, dài hạn của ngành.

 - Tham mưu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư đối với các dự án do Sở làm chủ đầu tư, thực hiện công tác ký kết hợp đồng, nghiệm thu, giải ngân và thanh quyết toán các dự án được giao.

 - Theo dõi công tác giao thông địa phương và chủ trì tham mưu giúp Giám đốc Sở xử lý các vấn đề có liên quan đến phát triển giao thông địa phương trên phạm vi toàn tỉnh.

             - Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc giao kế hoạch, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch hàng năm. Thống kê, báo cáo về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành.

            - Thẩm tra, thẩm định quy hoạch và dự án, đề án của các ngành, các cấp trong việc phát triển kinh tế xã hội có liên quan.

 - Thay mặt Sở tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu công trình theo quy định. Nghiệm thu công tác sửa chữa thường xuyên, đảm bảo giao thông các tuyến đường do Sở làm chủ đầu tư.

 1.3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

SGTVT