Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Giang

30/09/2021 15:55

Lãnh đạo phòng Kế hoạch - Tài chính

-  Đ/c: Lê Tiến Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

-  Email: ltdung.sgtvt@hagiang.gov.vn

-  Điện thoại: 0912.104.786


-  Đ/c: Vũ Nam Hoài, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

-  Email: vnhoai.sgtvt@hagiang.gov.vn

-  Điện thoại: 0916.726.388

  

1. Chức năng:  Tham mưu giúp Giám đốc sở quản lý công tác về quy hoạch, kế hoạch, tài chính kế toán, tài sản, thống kê thuộc thẩm quyền quản lý của sở theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý về quy hoạch; kế hoạch, đầu tư và tài chính; chủ trì phối hợp cùng các phòng, ban đơn vị có liên quan xây dựng và tham gia xây dựng điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải của ngành theo quy định.

2.2.  Xây dựng kế hoạch hàng năm, trung hạn, dài hạn của ngành.

2.3. Giúp Giám đốc sở trong việc giao kế hoạch, kiểm tra thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch hàng năm. Thống kê, báo cáo về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành.

2.4. Giúp Giám đốc sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư đối với các dự án do Sở làm chủ đầu tư, thực hiện công tác ký kết hợp đồng, giải ngân và thanh quyết toán các dự án được giao.

2.5. Tổ chức thực hiện quyết định các dự án đầu tư về giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.6. Thẩm tra, thẩm định quy hoạch và dự án, đề án của các ngành, các cấp trong việc phát triển kinh tế xã hội có liên quan.

2.7. Chủ trì xây dựng triển khai thực hiện cơ chế, chính sách phát triển ngành. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông.

2.8. Chủ trì xây dựng, theo dõi thực hiện kế hoạch B của sở.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

SGTVT