Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Danh bạ điện thoại Ban giám đốc và trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc sở.

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÀ GIANG

28/10/2016 14:55

 

STT

 

Tên Phòng, Ban, cá nhân

 

Chức danh

Điện thoại

Cơ quan

Cá nhân

A

Lãnh đạo Sở

 

 

 

1

- Hoàng Gia Long

Giám đốc sở

 

0913.532.312

2

Tống Văn Huấn

P.Giám đốc Sở

02193.862.286

0913.271.304

3

Cù Duy Man

P.Giám đốc Sở

02193.875.477

0919.661.965

3

- Lê Minh Đức

P.Giám đốc Sở

 

0912.190.684

B

Các phòng, Ban nghiệp vụ

 

 

2

Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông

 

 

- Đỗ Đức Toàn

Trưởng Phòng

 

0984.572.863

 

- Phan Văn Chừng

Phó ban

 

0912.606.413

3

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

 

 

 

- Trần Huy Tới

Trưởng phòng

 

0913.847.259

 

- Phạm Văn Kiên

Phó phòng

 

0917.102.786

4

Phòng kế hoạch -Tài chính

 

 

 

Lê Tiến Dũng

 Trưởng phòng

 

0949.849.789

 

Vũ Nam Hoài

Phó ban

 

0916.726.388

5

Phòng Quản lý vận tải phương tiện & người lái   

 

 

- Nguyễn Thu Thuỷ

Trưởng phòng

02193.862.952

0988.905.257

 

- Nguyễn Ngọc Thắng

Phó phòng

02193.867.411

0983.801.338

 

- Bộ phận thường trực 

 

02193.867.411

 

6

Phòng Pháp chế - An toàn  

 

- Vũ Hồng Quân

Phó Trưởng phòng

 

0976.191.917

7

Thanh tra Sở

 

 

 

 

- Văn phòng thường trực

 

02193.868.235

 

 

- Fax

 

02193.860.709

 

 

- Vương Xuân Phúc

Chánh thanh tra

02193.875.055

0914.323.168

 

- Nguyễn Đức Thành

P. Chánh thanh tra

 

0913.007.389

 

- Đàm Quốc Tuấn

P. Chánh thanh tra

02193.867.498

0915.395.957

8

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ

 

 

 

- Hoàng Văn Huệ

Trưởng ban

02193.867.989

0912.246.616

 

Vũ Nam Hoài

Phó ban

 

0916.726.388

 

- Phan Văn Chừng

Phó ban

 

0912.606.413

 

II. Số máy điện thoại di động, cố định các đơn vị trực thuộc Sở GTVT

STT

 

Tên Phòng, Ban, cá nhân

 

Chức danh

Điện thoại

Cơ quan

Cá nhân

1

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

 

 

 

- Văn phòng thường trực

 

02193.867.014

 

 

- Fax

 

02193.867.498

 

 

- Đàm Quốc Tuấn

    Giám đốc

02193.867.498

0915.395.957

2

Trung tâm đào tạo điều khiển phương tiện giao thông

 

 

Văn phòng thường trực

 

02193.875.349

 

 

- Fax

 

02193.861.649

 

 

- Nguyễn Sỹ Quốc

    Giám đốc

02193.861.649

0902.083.283

             

 

Sở GTVT