Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÀ GIANG

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÀ GIANG

26/12/2018 09:54

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÀ GIANG

 


TT

Họ và tên

Chức danh

Email

Điện thoại

Cố định

Di động

I

Ban Giám đốc

1

Lê Minh Đức

Giám đốc

lmduc.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0912.190.684

2

Tống Văn Huấn

Phó Giám đốc

tvhuan.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0913.271.304

3

Cù Duy Man

Phó Giám đốc

cdman.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0919.661.965

II

Văn Phòng sở

4

Nguyễn Thị Lan Anh

Kế toán

ntlanh.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0915.934.040

5

Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Chuyên Viên

nthchuyen.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0913.296.102

6

Nguyễn Thị Hương

Tạp vụ

 

 

0963.614.845

7

Vũ Đức Hoàng

Chuyên Viên

vdhoang.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0948.173.303

8

Đàm Thị Thiết

Chuyên viên

dtthiet.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0948.936.023

III

Phòng Quản lý vận tải PT&NL

9

Nguyễn Thu Thủy

Trưởng phòng

ntthuy.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0911.129.888

10

Nguyễn Ngọc Thắng

Phó phòng

nnthang.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0983.801.338

11

Nguyễn Lương Bằng

Chuyên viên

nlbang.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0979.557.898

12

Mai Thị Ánh

Chuyên viên

mtanh.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0941.918.558

13

Nguyễn Hoàng Lương

Chuyên viên

nhluong.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0914.674.599

14

Cù Thị Lan Chi

Chuyên viên

ctlchi.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0916.491.991

IV

Phòng Pháp chế - An toàn

15

Vũ Hồng Quân

Phó phòng

vvquan.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0976.191.917

16

Lương Văn Hòa

Chuyên Viên

lvhoa.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0915.395.656

V

Thanh Tra Sở

17

Vương Xuân Phúc

Chánh thanh tra

vxphuc.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0914.323.168

18

Nguyễn Đức Thành

P. chánh thanh tra

ndthanh.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0913.007.389

19

Đàm Quốc Tuấn

P. chánh thanh tra

dqtuan.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0915.395.957

20

Võ Xuân Lự

Thanh tra viên

vxlu.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0912.177.858

21

Phạm Thị Tạo

Thanh tra viên

pttao.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0835.824.789

22

Đinh Hà Sơn

Thanh tra viên

dhson.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0977.368.666

23

Ngô Hữu Văn

Thanh tra viên

nhvan.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0917.894.946

24

Lý Tường Lâm

Thanh tra viên

ltlam.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0833.783.555

25

Trần Nhật Khánh

Thanh tra viên

tnkhanh.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0904.112.668

26

Hoàng Hà Thúy

Thanh tra viên

hhthuy.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0915.876.474

27

Đàm Thanh Bình

Thanh tra viên

dtbinh.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0975.486.048

28

Nông Quốc Khánh

Thanh tra viên

nqkhanh.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0967.191.234

29

Hoàng Văn Quốc

Thanh tra viên

hvquoc.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0988.379.754

30

Trần Trung Tiến

Thanh tra viên

tttien.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0915.316.598

31

Nguyễn Văn Trường

Thanh tra viên

nvtruong.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0988.377.935

32

Ngô Quang Huân

Thanh tra viên

nqhuan.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0974.357.536

33

Đinh Ngọc Chiến

Thanh tra viên

dnchien.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0917.343.313

34

Trần Quốc Tế

Thanh tra viên

tqte.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0342.480.023

35

Đường Thị Hà

Thanh tra viên

dtha.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0392.222.632

VI

Phòng Kế hoạch  - Tài chính

36

Lê Tiến Dũng

Trưởng phòng

ltdung.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0912.104.786

37

Vũ Nam Hoài

Phó phòng

vnhoai.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0916.726.388

38

Đinh Minh Thuận

Chuyên viên

dmthuan.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0972.630.999

39

Hoàng Tùng

Chuyên viên

htung.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0946.628.256

VII

Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông

40

Trịnh Quang Tiến

Phó phòng

tqtien.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0916.466.828

41

Phạm Văn Kiên

Phó phòng

pvkien.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0917.102.786

42

Lý Trung Thành

Chuyên viên

ltthanh.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0916.726.818

VIII

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

43

Đỗ Đức Toàn

Trưởng Phòng

ddtoan.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0984.572.863

44

Phan Văn Chừng

Phó phòng

pvchung.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0912.606.413

45

Trần Nguyên Giáp

Chuyên viên

tngiap.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0913.271.363

IX

Ban An toàn Giao thông tỉnh

46

Hoàng Văn Huệ

P. Chánh VP

hvhue.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0947.931.616

47

Bàng Doãn Trọng Dũng

Lái xe

 

 

0947.931.616

48

Đặng Hữu Trung

Kế toán

dhtrung.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0982.579.242

Sở GTVT