Thứ tư, Ngày 3 Tháng 6 Năm 2020

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÀ GIANG

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÀ GIANG

26/12/2018 09:54

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÀ GIANG

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Email

Điện thoại

Cố định

Di động

I

Ban Giám đốc

1

Hoàng Gia Long

Giám đốc

hglong.sgtvt@hagiang.gov.vn

02193.862.969

0913.532.312

2

Tống Văn Huấn

Phó Giám đốc

tvhuan .sgtvt@hagiang.gov.vn

02193.862.286

0913.271.304

3

Cù Duy Man

Phó Giám đốc

cdman.sgtvt@hagiang.gov.vn

02193.875.477

0919.661.965

4

Lê Minh Đức

Phó Giám đốc

lmduc.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0912.190.684

II

Văn Phòng sở

6

Nguyễn Thị Lan Anh

Kế toán

ntlanh.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0915.934.040

7

Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Chuyên Viên

nthchuyen.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0913.296.102

8

Nguyễn Thị Hương

Tạp vụ

 

 

0963.614.845

9

Vũ Đức Hoàng

Chuyên Viên

vdhoang.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0948.173.303

10

Đàm Thị Thiết

Chuyên viên

dtthiet.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0948.936.023

III

Phòng Quản lý vận tải PT&NL

11

Nguyễn Thu Thủy

Trưởng phòng

ntthuy.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0911.129.888

12

Nguyễn Ngọc Thắng

Phó phòng

nnthang.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0983.801.338

13

Nguyễn Lương Bằng

Chuyên viên

nlbang.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0979.557.898

14

Mai Thị Ánh

Chuyên viên

mtanh.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0941.918.558

15

Nguyễn Hoàng Lương

Chuyên viên

nhluong.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0914.674.599

16

Cù Thị Lan Chi

Chuyên viên

ctlchi.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0916.491.991

IV

Phòng Pháp chế - An toàn

17

Vũ Văn Quân

Phó phòng

vvquan.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0976.191.917

18

Lương Văn Hòa

Chuyên Viên

lvhoa.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0915.395.656

V

Thanh Tra Sở

19

Vương Xuân Phúc

Chánh thanh tra

vxphuc.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0914.323.168

20

Nguyễn Đức Thành

P. chánh thanh tra

ndthanh.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0913.007.389

21

Đàm Quốc Tuấn

P. chánh thanh tra

dqtuan.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0915.395.957

22

Đặng Anh Nghĩa

Thanh tra viên

danghia.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0962.701.717

23

Võ Xuân Lự

Thanh tra viên

vxlu.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0912.177.858

24

Phạm Thị Tạo

Thanh tra viên

pttao.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0835.824.789

25

Đinh Hà Sơn

Thanh tra viên

dhson.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0977.368.666

26

Ngô Hữu Văn

Thanh tra viên

nhvan.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0917.894.946

27

Lý Tường Lâm

Thanh tra viên

ltlam.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0833.783.555

28

Trần Nhật Khánh

Thanh tra viên

tnkhanh.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0904.112.668

29

Hoàng Hà Thúy

Thanh tra viên

hhthuy.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0915.876.474

30

Đàm Thanh Bình

Thanh tra viên

dtbinh.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0975.486.048

31

Nông Quốc Khánh

Thanh tra viên

nqkhanh.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0967.191.234

32

Hoàng Văn Quốc

Thanh tra viên

hvquoc.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0988.379.754

33

Trần Trung Tiến

Thanh tra viên

tttien.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0915.316.598

34

Nguyễn Văn Trường

Thanh tra viên

nvtruong.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0988.377.935

35

Ngô Quang Huân

Thanh tra viên

nqhuan.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0974.357.536

36

Đinh Ngọc Chiến

Thanh tra viên

dnchien.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0917.343.313

37

Trần Quốc Tế

Thanh tra viên

tqte.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0342.480.023

38

Đường Thị Hà

Thanh tra viên

dtha.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0392.222.632

VI

Phòng Kế hoạch  - Tài chính

39

Lê Tiến Dũng

Trưởng phòng

ltdung.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0912.104.786

40

Vũ Nam Hoài

Phó phòng

vnhoain.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0916.726.388

41

Đinh Minh Thuận

Chuyên viên

dmthuan.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0972.630.999

42

Hoàng Tùng

Chuyên viên

Htung.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0946.628.256

VII

Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông

43

Trần Huy Tới

Trưởng phòng

thtoi.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0913.847.259

44

Phạm Văn Kiên

Phó phòng

pvkien.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0917.102.786

45

Lý Trung Thành

Chuyên viên

ltthanh.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0916.726.818

VIII

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

46

Đỗ Đức Toàn

Trưởng Phòng

ddtoan.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0984.572.863

47

Phan Văn Chừng

Phó phòng

pvchung.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0912.606.413

48

Trịnh Quang Tiến

Chuyên viên

tqtien.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0916.466.828

IX

Ban An toàn Giao thông

49

Bàng Doãn Trọng Dũng

Lái xe

 

 

0947.931.616

50

Đặng Hữu Trung

Kế toán

dhtrung.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0982.579.242

 

 

 

 

Sở GTVT