Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Kế hoạch số 97/KH-SGTVT ngày 23/11/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2019

23/11/2018 09:37

Kế hoạch số 97/KH-SGTVT ngày 23/11/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang năm 2019. (Nội dung Kế hoạch xem tại đây)
 

Sở GTVT