Thứ tư, Ngày 3 Tháng 6 Năm 2020

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ

30/10/2016 20:24

 Địa chỉ: Số 380 - Đường Nguyễn Trãi-  Phường Nguyễn Trãi -TP Hà Giang

Email:bqlvsngt.sgtvt@hagiang.gov.vn

a, Nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý, giám sát các dự án vốn sự nghiệp giao thông, quản lý, bảo trì đường bộ và các dự án khác khi được Sở giao.

- Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông thực hiện công tác thanh quyết toán chi phí Ban quản lý dự án theo các quy định hiện hành.

b, Họ và tên Trưởng ban, Phó ban, điện thoại, email:

- Trưởng ban: Hoàng Văn Huệ

Điện thoại: 0219.3861823 - DĐ: 0985.966359

Email: hvhue.sgtvt@hagiang.gov.vn

- Phó trưởng ban: Vũ Nam Hoài

Điện thoại: DĐ:  0916726388

Email: vnhoai.sgtvt@hagiang.gov.vn

- Phó trưởng ban : Phan Văn Chừng

Điện thoại:  DĐ: 0912606413

 

Email: pvchung.sgtvt@hagiang.gov.vn

Sở GTVT