Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ

Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ

20/04/2021 20:24

 Địa chỉ: Số 380 - Đường Nguyễn Trãi-  Phường Nguyễn Trãi -TP Hà Giang

Email:bqlvsngt.sgtvt@hagiang.gov.vn

a, Nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý, giám sát các dự án vốn sự nghiệp giao thông, quản lý, bảo trì đường bộ và các dự án khác khi được Sở giao.

- Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông thực hiện công tác thanh quyết toán chi phí Ban quản lý dự án theo các quy định hiện hành.

b, Họ và tên Trưởng ban, Phó ban, điện thoại, email:

- Trưởng ban: Vũ Nam Hoài

- Điện thoại: DĐ:  0916.726.388

 

- Email: vnhoai.sgtvt@hagiang.gov.vn

- Phó trưởng ban: Hồ Kim Oanh

Điện thoại: DĐ:  0912.983.106

Email: hkoanh.sgtvt@hagiang.gov.vn

- Phó trưởng ban: Phan Văn Chừng

Điện thoại:  DĐ: 0912.606.413

Email: pvchung.sgtvt@hagiang.gov.vn

Sở GTVT