Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Lãnh đạo sở

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang

20/04/2021 16:32

 - Đ/c Lê Minh Đức, Giám đốc Sở.

   Email: lmduc.sgtvt@hagiang.gov.vn

   Điện thoại: 0912.190.684

        a) Là người đứng đầu Sở, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện mọi hoạt động công tác của Sở Giao thông vận tải. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải và trước pháp luật về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Giao thông vận tải và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

          b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

        -  Công tác xây dựng chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh;

          -  Là Chủ tài khoản của Sở Giao thông vận tải;

          -  Công tác xây dựng giao thông nông thôn mới;

          -  Công tác pháp chế, đảm bảo trật tự an toàn giao thông;

          -  Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế;

        - Công tác tổ chức, bộ máy cán bộ; cải cách hành chính; đào tạo bồi dưỡng quản lý công chức, viên chức và người lao động; phổ biến giáo dục pháp luật; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật theo phân cấp;

         - Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện quản lý ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật;

         - Công tác thanh tra, kiểm tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí.

        c) Ký tất cả các loại quyết định, tờ trình, văn bản, giấy tờ ……thuộc thẩm quyền của Sở.

          d) Kiêm nhiệm các chức danh khác của tỉnh và Sở (có Quyết định riêng).

          đ) Phụ trách công tác quốc phòng, an ninh, quân sự, dân quân tự vệ.

        e) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính;  Phòng Pháp chế - An toàn; Thanh tra Sở; Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh; Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. 

 - Đ/c Tống Văn Huấn, Phó Giám đốc sở.

   Email: tvhuan.sgtvt@hagiang.gov.vn

   Điện thoại: 0913.271.304

          Giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực:

         a) Điều hành các hoạt động chuyên môn thường xuyên của Sở khi Giám đốc Sở vắng mặt hoặc đi công tác ủy quyền (trừ công tác tổ chức, cán bộ).

         b) Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý xây dựng về chất lượng các công trình giao thông và công tác kiểm tra chất lượng chuyên ngành về lĩnh vực được phân công trên địa bàn tỉnh.

         c) Công tác quản lý dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản và nguồn vốn nước ngoài.

         d) Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải gồm: Vận tải hàng hóa, vận tải hành khách, vận tải Quốc tế, công tác quản lý bến xe khách, tổ chức triển khai thực hiện chiến lược quy hoạch phát triển vận tải đường bộ.

         đ) Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; công tác đăng ký xe máy chuyên dùng. Được Giám đốc Sở ủy quyền ký: Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ các hạng; giấy phép xe tập lái; giấy phép đào tạo lái xe mô tô các hạng A1, A2, A3, A4; giấy phép tăng lưu lượng đào tạo cho các cơ sở đào tạo lái xe theo phân cấp; giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

        e) Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giao thông đường thủy nội địa theo phân cấp; công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, phối hợp công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa; Ký các loại giấy phép trong hoạt động quản lý giao thông đường thủy.

       g) Ký các loại văn bản, giấy tờ thuộc lĩnh vực phụ trách. Xin ý kiến Giám đốc Sở trước khi ký hoặc tham mưu văn bản thuộc các nội dung công việc sau: Tăng số lượng phương tiện và đơn vị vận tải; việc điều chỉnh tăng, giảm giá cước dịch vụ vận tải; mở mới các cơ sở đào tạo, sách hạch, trạm dừng nghỉ; kết quả kiểm tra chất lượng các công trình còn nhiều tồn tại; các văn bản trình UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải; các quyết định hành chính.

        h) Chỉ đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ tham gia xây dựng văn bản hoặc phối hợp với các ngành soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc bổ sung thay thế, sửa đổi liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công; Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

      i) Chỉ đạo công tác khoa học kỹ thuật của ngành.

       k) Tham gia thành viên hội đồng, ban chỉ đạo do Giám đốc Sở phân công và cấp trên Quyết định.

       l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

       m) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông; Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái; Trung tâm đào tạo điều khiển phương tiện giao thông; Theo dõi hoạt động của Bến xe khách phía nam thành phố Hà Giang thuộc Công ty cổ phần An Khang.

 - Đ/c Cù Duy Man, Phó Giám đốc Sở.

   Email: cdman.sgtvt@hagiang.gov.vn

   Điện thoại: 0919.661.965

         Giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực:

         a) Chỉ đạo công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, công tác quản lý bảo trì khai thác hệ thống cầu đường bộ trong tỉnh, tổ chức quản lý triển khai thực hiện nguồn vốn sự nghiệp giao thông thuộc nguồn vốn Trung ương và của tỉnh, công tác phòng chống bão lũ, đảm bảo giao thông.

        b) Công tác phối hợp xây dựng các chế độ, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi chuyên ngành giao thông vận tải.  Xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh Hà Giang.

        c) Chỉ đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ tham gia xây dựng văn bản hoặc phối hợp với các ngành soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc bổ sung thay thế, sửa đổi liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công; Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

         d) Ký các loại văn bản, giấy tờ thuộc lĩnh vực phụ trách. Xin ý kiến Giám đốc Sở trước khi ký hoặc tham mưu văn bản thuộc các nội dung công việc sau: Các văn bản trình UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải; các quyết định hành chính.

          đ) Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành.

          e) Công tác quốc phòng – An ninh.

          g) Tham gia thành viên hội đồng, ban chỉ đạo do Giám đốc Sở phân công và cấp trên Quyết định.

          h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

         i) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ; Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Thanh tra chuyên ngành;  kiểm soát tải trọng xe; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng Ban phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn của Sở; Theo dõi hoạt động của Công ty cổ phần đường bộ I và Công ty cổ phần đường bộ II Hà Giang.           

Sở GTVT