Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Lãnh đạo sở

Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang

27/10/2016 16:32

 - Đ/c Hoàng Gia Long, Giám đốc Sở.

    Email: hglong.sgtvt@hagiang.gov.vn

    Điện Thoại: 0913.532.312

            a. Là người đứng đầu Sở, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện mọi hoạt động công tác của Sở Giao thông vận tải. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Giao thông vận tải và trước pháp luật về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Giao thông vận tải và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

             b. Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh; Tổ chức, cán bộ; Kế hoạch; Đầu tư; Tài chính; Tài sản; Vật tư; Cải cách hành chính; Pháp chế; Hoạt động công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ; Thanh tra Hành chính, Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng chống tham nhũng, lãng phí; Quốc phòng - an ninh, Thi đua Khen thưởng, kỷ luật.

              c. Kiêm nhiệm các chức danh khác của tỉnh và Sở (có Quyết định riêng).

              d. Phụ trách công tác Quốc phòng, An ninh, quân sự, dân quân tự vệ.

            đ. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Sở; Phòng Kế hoạch -Tài chính; Thanh tra Sở; Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh; Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

 - Đ/c Tống Văn Huấn, Phó Giám đốc sở.

   Email: tvhuan.sgtvt@hagiang.gov.vn

   Điện thoại: 0913.271.304

          Giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực:

            a. Làm nhiệm vụ Phó Giám đốc thường trực.

          b. Điều hành các hoạt động chuyên môn thường xuyên của Sở khi Giám đốc Sở vắng mặt hoặc đi công tác ủy quyền (Trừ công tác tổ chức, cán bộ).

            c. Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý các dự án thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản theo phân cấp của UBND tỉnh và quản lý triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn nước ngoài do Sở được giao quản lý.

           d. Ký các văn bản thẩm tra, thẩm định, quyết định các dự án thuộc thẩm quyền của Sở.

           đ. Chỉ đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ tham gia xây dựng văn bản hoặc phối hợp với các ngành soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc bổ sung thay thế, sửa đổi liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công; Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

            e. Tổ chức hoạt động đối nội, đối ngoại của Sở Giao thông vận tải.

            g. Phụ trách giao thông nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

           h. Chỉ đạo công tác khoa học kỹ thuật của ngành; chỉ đạo công tác quản lý nhà nước chuyên ngành trên địa bàn toàn tỉnh.

           i. Tham gia thành viên hội đồng, ban chỉ đạo do Giám đốc Sở phân công và cấp trên Quyết định.

             k. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

           l. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Ban Quản lý dự án công trình giao thông; Phòng quản lý chất lượng công trình giao thông; Phòng Pháp chế -An toàn.

 - Đ/c Cù Duy Man, Phó Giám đốc Sở.

   Email: cdman.sgtvt@hagiang.gov.vn

   Điện thoại: 0919.661.965

         Giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực:

          a. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải gồm: Vận tải hàng hóa, vận tải hành khách, vận tải Quốc tế, công tác quản lý bến xe khách, công tác Thanh tra chuyên ngành, kiểm soát tải trọng xe; Tổ chức triển khai thực hiện chiến lược quy hoạch phát triển vận tải đường bộ.

         b. Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; công tác đăng ký xe máy chuyên dùng. Được Giám đốc Sở ủy quyền ký: Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ các hạng; giấy phép xe tập lái; giấy phép đào tạo lái xe mô tô các hạng A1, A2, A3, A4; giấy phép tăng lưu lượng đào tạo cho các cơ sở đào tạo lái xe theo phân cấp; giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

         c. Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giao thông đường thủy nội địa theo phân cấp; công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, phối hợp công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa; Ký các loại giấy phép trong hoạt động quản lý giao thông đường thủy.

           d. Chỉ đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ tham gia xây dựng văn bản hoặc phối hợp với các ngành soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc bổ sung thay thế, sửa đổi liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công; Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

           đ. Phụ trách xã đặc biệt khó khăn theo phân công của Tỉnh ủy.

           e. Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành.

           g. Trưởng ban chỉ huy quân sự của Sở.

          h. Tham gia thành viên hội đồng, ban chỉ đạo do Giám đốc Sở phân công và cấp trên Quyết định.

             i. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

             k. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái; Trung tâm đào tạo điều khiển phương tiện giao thông; Thanh tra chuyên ngành; Theo dõi hoạt động của Bến xe khách phía nam thành phố Hà Giang thuộc Công ty cổ phần An Khang.

 - Đ/c Lê Minh Đức, Phó Giám đốc Sở.

   Email: lmduc.sgtvt@hagiang.gov.vn

   Điện thoại: 0912.190.684

            Giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực:

           a. Thực hiện quản lý công tác duy tu, bảo dưỡng, khai thác hệ thống cầu đường trong tỉnh, tổ chức quản lý triển khai thực hiện nguồn vốn sự nghiệp giao thông thuộc nguồn vốn Trung ương và của tỉnh, công tác phòng chống bão lũ, đảm bảo giao thông.

              b. Công tác phối hợp xây dựng các chế độ, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi chuyên ngành giao thông vận tải.  Xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh Hà Giang.     

            c. Chỉ đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ tham gia xây dựng văn bản hoặc phối hợp với các ngành soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc bổ sung thay thế, sửa đổi liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công; Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

              d. Theo dõi hoạt động của các tổ chức đoàn thể thuộc Sở: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh.         

       đ. Là phát ngôn viên của ngành.

              g. Tham gia thành viên hội đồng, ban chỉ đạo do Giám đốc Sở phân công và cấp trên Quyết định. 

           h. Kiêm nhiệm làm Chánh Văn phòng quỹ bảo trì đường bộ; Trưởng Ban phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn của Sở. Làm thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh.

                i. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

    k. Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông; Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; Văn phòng quỹ bảo trì đường bộ; Theo dõi hoạt động của Công ty cổ phần đường bộ I và Công ty cổ phần đường bộ II Hà Giang. 

Văn phòng Sở GTVT