Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang

28/10/2016 08:30

Lãnh đạo phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
 
 - Đ/c: Trần Huy Tới, Trưởng phòng Quản lý KCHTGT.
   Email: thtoi.sgtvt@hagiang.gov.vn
   Điện thoại: 0913.847.259
 - Đ/c: Phạm Văn Kiên, Phó phòng Quản lý KCHTGT
   Email: pvkien.sgtvt@hagiang.gov.vn
   Điện thoại: 0917.102.786
 

 1.1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý của Sở.

 1.2. Nhiệm vụ:  Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, các đường khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 - Thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC của phòng và phối hợp với văn phòng thực hiện các TTHC tại Trung tâm hành chính công của tỉnh.

 - Hướng dẫn triển khai các quy chuẩn xây dựng và quy định việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông theo thẩm quyền; quy định việc bảo trì, quản lý sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đang khai thác do Sở quản lý.

 - Tham mưu giúp Giám đốc Sở quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ, ngừng khai thác các công trình giao thông bị xuống cấp có nguy cơ dẫn đến sự cố nguy hiểm hoặc vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn chất lượng công trình đang khai thác.

 - Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, việc đấu nối đường ngang giữa các đường khác với các tuyến đường tỉnh thuộc phạm vi quản lý của ngành.

- Tổng hợp, theo dõi tình hình, số liệu về hiện trạng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai của ngành.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, TP tuyên truyền phổ biến, giáo dục và thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đang khai thác.

 - Tham gia hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông.

 - Phối hợp với các phòng chức năng của Sở quản lý, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện việc cấp giấy lưu hành và hoạt động của xe quá tải, quá khổ, xe bánh xích trong phạm vi được phân cấp quản lý.

 - Cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ đang khai thác do địa phương quản lý hoặc Trung ương ủy thác quản lý.

- Thẩm định công tác sửa chữa thường xuyên, bảo đảm giao thông các tuyến đường theo phân cấp ủy quyền.

 1.3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.