Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang

30/04/2021 04:30

Lãnh đạo phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
 
 - Đ/c: Trịnh Quang Tiến , Phó Trưởng phòng Quản lý KCHTGT.
   Email: tqtien.sgtvt@hagiang.gov.vn
   Điện thoại: 0916.466.828
 - Đ/c: Phạm Văn Kiên, Phó phòng Quản lý KCHTGT
   Email: pvkien.sgtvt@hagiang.gov.vn
   Điện thoại: 0917.102.786
 

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; an toàn giao thông thuộc phạm vi quản lý của sở và theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Thực hiện công tác quản lý phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, các đường khác và công bố tải trọng, khổ giới hạn của cầu, đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

           2.2. Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy chuẩn xây dựng và quy định việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông theo thẩm quyền; quy định việc bảo trì, quản lý sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa đang khai thác do sở quản lý.

2.3. Giúp Giám đốc Sở quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ, ngừng khai thác các công trình giao thông bị xuống cấp có nguy cơ dẫn đến sự cố nguy hiểm hoặc vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn chất lượng công trình đang khai thác.

2.4. Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đấu nối đường ngang giữa các đường khác với các tuyến đường tỉnh thuộc phạm vi quản lý của ngành.

         2.5. Tổng hợp số liệu về hiện trạng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai của ngành.

2.6. Phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền phổ biến, giáo dục và thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đang khai thác.

2.7. Tham gia hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông.

2.8. Phối hợp với các phòng chức năng của sở quản lý, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện việc cấp giấy lưu hành và hoạt động của xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ trong phạm vi được phân cấp quản lý.

2.9. Hướng dẫn, cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ đang khai thác do địa phương quản lý hoặc Trung ương ủy quyền quản lý.

2.10. Thẩm định công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên; khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 các tuyến đường do sở được giao quản lý hoặc uỷ quyền quản lý.

2.11. Thẩm định dự án bảo trì đường bộ, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và thẩm định công tác chuẩn bị dự án các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do Sở được giao làm Chủ đầu tư.

2.12. Tham gia nghiệm thu công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, bảo trì đường bộ, sửa chữa đột xuất, định kỳ, bảo đảm giao thông; tiếp nhận bàn giao các dự án theo thẩm quyền, phân cấp theo quy định.

2.13. Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Giám đốc Sở về hoạt động an toàn của mạng lưới đường bộ, đường thủy nội địa và các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

2.14. Thực hiện công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; công tác quản lý giao thông nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh.

2.15. Thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các dự án bảo trì đường bộ do Sở được giao làm Chủ đầu tư theo quy định.

 

2.16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

SGTVT