Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Văn Phòng sở

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng sở thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang.

30/09/2021 16:38

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công tác pháp chế; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; cải cách thủ tục hành chính, quản lý chất lượng theo theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; hành chính - quản trị; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Công tác tổ chức cán bộ

a) Xây dựng, tổng hợp về công tác quy hoạch cán bộ, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ; kế hoạch phát triển nguồn lực; kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo quy định; thực hiện quy trình thẩm định trình Giám đốc sở bổ nhiệm. bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, nghỉ chế độ, cho thôi việc, buộc thôi việc theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; kế hoạch tổ chức kiểm tra thực hiện công tác quản lý sử dụng công chức, viên chức đối với các đơn vị trực thuộc theo quy định.

b) Tổ chức thực hiện công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng trình Giám đốc sở ngạch công chức, viên chức của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp thuộc sở; thực hiện quy chế quản lý nhân sự đi học tập, công tác nước ngoài theo quy định của pháp luật; tổng hợp và báo cáo về công tác tổ chức cán bộ theo quy định, về tổ chức bộ máy, biên chế của sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc sở; quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ; kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức viên chức theo quy định.

c) Chủ trì soạn thảo các quyết định trình UBND tỉnh ban hành: Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở; Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở; Quyết định xếp hạng xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập do sở quản lý theo quy định của pháp luật.

2.2. Công tác cải cách thủ tục hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

a) Chủ trì thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính của sở, kiểm soát TTHC là đầu mối triển khai thực hiện các TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

b) Chủ trì thực hiện công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

2.3. Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

          a) Tham mưu cho Giám đốc sở tổ chức hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đối với công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức cơ quan, đơn vị trong Ngành có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

          b) Thực hiện, hướng dẫn các quy định về chính sách thi đua khen thưởng; quản lý và cấp phát hiện vật khen thưởng của Ngành theo phân cấp; thực hiện việc tổ chức và trao tặng khen thưởng theo quy định của pháp luật.

           c) Phối hợp tham mưu giúp Giám đốc sở ban hành các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật đối với đơn vị và công chức, viên chức thuộc sở.

           d) Tham mưu tổ chức thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, đơn vị thuộc sở theo quy định của pháp luật.

           đ) Thường trực các hội đồng: Lương; thi đua khen thưởng; kỷ luật; các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo phân cấp và quy định của pháp luật.

          2.4. Công tác quản trị - hành chính

a) Tổng hợp điều phối hoạt động của các phòng, ban, đơn vị thuộc sở theo chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan.

b) Tổ chức thực hiện quản lý công tác văn thư, lưu trữ, quản trị mạng, trang thông tin điện tử của cơ quan.

c) Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định.

d) Thực hiện công tác lễ tân các cuộc họp, hội nghị của cơ quan. Thông báo kết luận cuộc họp do Ban Giám đốc sở chủ trì.

đ) Tổ chức quản lý các cơ sở vật chất, phương tiện, tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ quy định.

e) Chủ trì phối hợp thực hiện công tác dân quân tự vệ, an ninh, bảo mật, bảo vệ,  phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm vệ sinh, môi trường cơ quan.

          2.5. Công tác pháp chế

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành. Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật, thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp lĩnh vực giao thông vận tải. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Giám đốc s.

 c) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật.

2.6. Thực hiện công tác giao thông nông thôn mới.

2.7. Giúp việc cho Đảng ủy sở.

2.8. Được thừa lệnh Giám đốc sở ký các văn bản hành chính thông thường.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.

SGTVT