Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Văn Phòng sở

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng sở thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang.

27/10/2016 16:38

           1.1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính, hành chính – quản trị.

1.2. Nhiệm vụ: Tổng hợp điều phối hoạt động của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan.

- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, các chế độ chính sách, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với công chức, viên chức.

- Thực hiện công tác lễ tân các cuộc họp, hội nghị của cơ quan. Thông báo kết luận cuộc họp do Ban Giám đốc Sở chủ trì.

- Tổ chức phối hợp thực hiện công tác dân quân tự vệ, an ninh, bảo mật, bảo vệ,  phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm vệ sinh, môi trường cơ quan.

- Quản lý các cơ sở vật chất, phương tiện, tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ quy định.

- Chủ trì xây dựng và trình Giám đốc Sở ban hành các quy chế của cơ quan, tổ chức thực hiện và kiểm tra đôn đốc các phòng, ban đơn vị trực thuộc thực hiện các quy chế này.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC là đầu mối triển khai thực hiện các TTHC tại Trung tâm hành chính công của tỉnh.

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan.

- Quản lý công chức, viên chức người lao động của ngành và Văn phòng Sở theo quy định.

- Được thừa lệnh Giám đốc Sở ký các văn bản hành chính thông thường.

 

1.3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.