Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

Văn bản trả lời ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

Gửi Email In trang Lưu
Công văn số 206/SGTVT-KHTC ngày 14/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến thẩm định sáng kiến triển khai quy hoạch PTDL Cao nguyên đá.

14/03/2018 09:33

Công văn số 206/SGTVT-KHTC ngày 14/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến thẩm định sáng kiến triển khai quy hoạch PTDL Cao nguyên đá. (Nội dung Công văn xem tại đây)

SGTVT

Tin khác

Công văn số 200/SGTVT-PCAT ngày 13/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản trình UBND tỉnh ký ban hành. (13/03/2018 09:29)

Công văn số 186/SGTVT-VP ngày 09/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến dự thảo Chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu BCHTW khóa XII. (09/03/2018 09:25)

(09/03/2018 08:58)

Công văn số 175/SGTVT-QLHCHT ngày 05/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 và Thông tư số 20/2014/TT-BGTVT ngày 30/5/2014 của Bộ GTVT (05/03/2018 08:51)

Công văn số 174/SGTVT-QLHCHT ngày 05/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất dự án đầu tư: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu xã Việt vinh, huyện Bắc Quang (05/03/2018 08:48)

Công văn số 161/SGTVT-KHTC ngày 02/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến về thời gian hoàn thành nội dung công việc theo kế hoạch của Sở Tài nguyên và Môi trường. (02/03/2018 08:39)

Công văn số 159/SGTVT-QLHCHT ngày 01/03/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất dự án đầu tư: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Tráng Kìm, huyện Quản Bạ. (02/03/2018 08:35)

Công văn số 158/SGTVT-VP ngày 28/02/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. (28/02/2018 08:30)

Công văn số 154/SGTVT-QLHCHT ngày 28/02/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến thẩm định Hồ sơ đề xuất dự án đầu tư: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn. (28/02/2018 08:26)

Công văn số 153/SGTVT-QLHCHT ngày 28/02/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 và Thông tư số 20/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT. (28/02/2018 08:11)

xem tiếp