Thứ tư, Ngày 3 Tháng 6 Năm 2020

Hoạt động đào tạo - sát hạch

Gửi Email In trang Lưu
Kế hoạch số 23/KH-SGTVT ngày 23/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v tổ chức sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 04 năm 2020

24/03/2020 09:59

Kế hoạch số 23/KH-SGTVT ngày 23/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v tổ chức sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 04 năm 2020. (Nội dung Kế hoạch xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Thông báo số 36/TB-SGTVT ngày 27/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang Về một số quy định liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ (27/02/2020 10:23)

Kế hoạch số 12/KH-SGTVT ngày 19/12/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe tháng 3 năm 2020. (19/02/2020 16:07)

Công văn số 137/SGTVT-VTPT&N ngày 18/02/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v tăng cường công tác quản lý đào tạo lái xe trên địa bàn (19/02/2020 07:52)

Kế hoạch số 119/KH-SGTVT ngày 23/12/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Kế hoạch sát hạch tháng 01 năm 2020 (24/12/2019 08:45)

Kế hoạch số 113/KH-SGTVT ngày 21/11/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 12 năm 2019 (25/11/2019 15:54)

Thông báo số 225/TB-SGTVT -SGTVT ngày 20/11/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Điều chỉnh kế hoạch sát hạch tháng 11 năm 2019. (21/11/2019 16:16)

Kế hoạch số 106/KH-SGTVT ngày 22/10/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 11 năm 2019. (23/10/2019 15:39)

Kế hoạch số 93/KH-SGTVT ngày 23/9/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 10/2019. (24/09/2019 14:43)

Kế hoạch số 77/KH-SGTVT ngày 25/07/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v Tổ chức sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 8/2019 (26/07/2019 11:10)

Kế hoạch số 59/KH-SGTVT ngày 19/06/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v Tổ chức sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 7 năm 2019 (20/06/2019 08:28)

xem tiếp