Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Chức năng nhiệm vụ

Gửi Email In trang Lưu
Quyết định Về việc giao nhiệm vụ chuyên trách công nghệ thông tin

16/07/2016 10:12

 Quyết định số 394/QĐ-SGTVT ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang Về việc giao nhiệm vụ chuyên trách công nghệ thông tin. (Nội dung Quyết định xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

UBND tỉnh Hà giang ban hành Quyết định số:1069/QĐ-UBND v/v quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT Hà Giang (08/07/2016 11:25)

Quyết định phân công cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin (11/06/2016 15:24)

xem tiếp