Thứ tư, Ngày 3 Tháng 6 Năm 2020

Phòng Pháp chế và An toàn

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Pháp chế và An toàn thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Giang

30/10/2016 13:38

Lãnh đạo phòng Pháp chế và An toàn.

 - Đ/c Vũ Hồng Quân, Phó trưởng phòng.

 - Email: vhqquan.sgtvt@hagiang.gov.vn

 - Điện thoai: 0976.191.917

           

          1.1. Chức năng:  Tham mưu, giúp Giám đốc Sở  công tác pháp chế và an toàn giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

          1.2. Nhiệm vụ:

          1.2.1. Về công tác pháp chế

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, đề nghị Sở Tư pháp thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành. Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật, thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp lĩnh vực giao thông vận tải. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở.

 -  Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật.

1.2.2. Công tác An toàn giao thông

 - Tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác trật tự an toàn giao thông, đề xuất biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

 - Tham gia phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường thủy nội địa và hàng không, xử lý tai nạn giao thông trên địa bàn khi có yêu cầu.

 - Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Giám đốc Sở về hoạt động an toàn của mạng lưới đường bộ và các điểm đen về tai nạn giao thông.

 1.3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.