Thông báo số 86/TB-SGTVT ngày 15/5/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh.

22/05/2020 16:47

Thông báo số 86/TB-SGTVT ngày 15/5/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh. (Nội dung Thông báo xem tại đây)

Sở GTVT