Công văn số 955/UBND-NCPC ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Hà Giang V/v triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bố trí cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19.

01/04/2020 08:07

 Công văn số 955/UBND-NCPC ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Hà Giang V/v triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bố trí cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19. (Nội dung Công văn xem tại đây)

Sở GTVT