Công văn số 259/SGTVT-QLKCHT ngày 16/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v thực hiện một số quy định về quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

25/03/2020 16:08

Công văn số 259/SGTVT-QLKCHT ngày 16/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v thực hiện một số quy định về quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Giang. (Nội dung Công văn xem tại đây)

 

Sở GTVT