Thông báo số 35/TB-SGTVT ngày 27/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Lịch trực ngày thứ bảy, chủ nhật trong tháng 3 năm 2020.

27/02/2020 10:30

Thông báo số 35/TB-SGTVT ngày 27/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Lịch trực ngày thứ bảy, chủ nhật trong tháng 3 năm 2020. (Nội dung Thông báo xem tại đây)

Sở GTVT