Kế hoạch số 23/KH-SGTVT ngày 23/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v tổ chức sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 04 năm 2020

24/03/2020 09:59

Kế hoạch số 23/KH-SGTVT ngày 23/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v tổ chức sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 04 năm 2020. (Nội dung Kế hoạch xem tại đây)

Sở GTVT