Quyết định số 38/QĐ-SGTVT ngày 12/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định về tổ chức, quản lý hoạt đọng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

13/02/2020 08:00

Quyết định số 38/QĐ-SGTVT ngày 12/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định về tổ chức, quản lý hoạt đọng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (Nội dung Công văn xem tại đây)

 

Sở GTVT