Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Hoạt động đào tạo - sát hạch

Gửi Email In trang Lưu
Kế hoạch số 81/KH-SGTVT ngày 23/9/2021 của Sở GTVT Hà Giang về Kế hoạch sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 10 năm 2021.

24/09/2021 17:10

 Kế hoạch số 81/KH-SGTVT ngày 23/9/2021 của Sở GTVT Hà Giang về Kế hoạch sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 10 năm 2021. (Nội dung Kế hoạch xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Kế hoạch số 75/KH-SGTVT ngày 23/8/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v Kế hoạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 9 năm 2021. (24/08/2021 08:16)

Kế hoạch số 70/KH-SGTVT ngày 06/8/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về Sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 8 năm 2021 (07/08/2021 15:16)

Thông báo số 165/TB-SGTVT ngày 28/6/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v điều chỉnh Kế hoạch sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 7 năm 2021. (30/06/2021 15:03)

Kế hoạch số 59/KH-SGTVT ngày 25/6/2021 của Sở GTVT Hà Giang về Kế hoạch sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 7 năm 2021 (25/06/2021 16:30)

Kế hoạch số 50/KH-SGTVT ngày 25/05/2021 của Sở giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về Kế hoạch sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 6 năm 2021. (25/05/2021 10:48)

Kế hoạch số 39/KH-SGTVT ngày 23/04/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v.v Kế hoạch sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 5 năm 2021 (23/04/2021 14:36)

Kế hoạch số 28/KH-SGTVT ngày 23/03/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về Kế hoạch sát hạch tháng 4 năm 2021. (24/03/2021 07:49)

Kế hoạch số 19/KH-SGTVT ngày 22/02/2021 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Kế hoạch sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 03 năm 2021. (23/02/2021 10:04)

Thông báo số 13/TB-SGTVT ngày 15/01/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v điều chỉnh Kế hoạch sát hạch tháng 01 năm 2021. (15/01/2021 07:57)

Kế hoạch số 104/KH-SGTVT ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Kế hoạch sát hạch Tháng 01 năm 202 (22/12/2020 11:05)

xem tiếp