Thứ bảy, Ngày 31 Tháng 5 Năm 2020

Hoạt động đào tạo - sát hạch

Gửi Email In trang Lưu
Công văn số 493/SGTVT-VTPT&NL ngày 27/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ.

27/04/2020 16:29

 Công văn số 493/SGTVT-VTPT&NL ngày 27/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về việc tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ. (Nội dung Công văn xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Kế hoạch số 35/KH-SGTVT ngày 27/04/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Kế hoạch tổ chức sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 05 năm 2020. (27/04/2020 16:19)

Công văn số 343/SGTVT-VTPT&NL ngày 27/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v tạm dừng kế hoạch kiểm tra cấp chứng chỉ lớp B2k138. (28/03/2020 10:53)

Kế hoạch số 23/KH-SGTVT ngày 23/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v tổ chức sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ tháng 04 năm 2020 (24/03/2020 09:59)

Thông báo số 36/TB-SGTVT ngày 27/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang Về một số quy định liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ (27/02/2020 10:23)

Kế hoạch số 12/KH-SGTVT ngày 19/12/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe tháng 3 năm 2020. (19/02/2020 16:07)

Công văn số 137/SGTVT-VTPT&N ngày 18/02/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v tăng cường công tác quản lý đào tạo lái xe trên địa bàn (19/02/2020 07:52)

Kế hoạch số 119/KH-SGTVT ngày 23/12/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Kế hoạch sát hạch tháng 01 năm 2020 (24/12/2019 08:45)

Kế hoạch số 113/KH-SGTVT ngày 21/11/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 12 năm 2019 (25/11/2019 15:54)

Thông báo số 225/TB-SGTVT -SGTVT ngày 20/11/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Điều chỉnh kế hoạch sát hạch tháng 11 năm 2019. (21/11/2019 16:16)

Kế hoạch số 106/KH-SGTVT ngày 22/10/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 11 năm 2019. (23/10/2019 15:39)

xem tiếp