Thứ hai, Ngày 28 Tháng 9 Năm 2020

Các văn bản triển khai phòng, chống dịch Covid-19

Gửi Email In trang Lưu
Phương án số 370/PA-SGTVT ngày 31/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v thực hiện các biên pháp cấp bách phòng chống covid - 19.

31/03/2020 17:39

Phương án số 370/PA-SGTVT ngày 31/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v thực hiện các biên pháp cấp bách phòng chống covid - 19. (Nội dung Phương án xem tại đây)

Sở GTVT

Tin khác

Công văn số 367/SGTVT-VTPT&NL ngày 31/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ. (31/03/2020 17:19)

Công văn số 362/SGTVT-VTPT&NL ngày 31/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến VTHK trong thời gian dịch COVID-19 (31/03/2020 17:08)

Công văn số 360/SGTVT-VTPT&NL ngày 30/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v triển khai thực hiện văn bản số 2917/BGTVT ngày 29/03/2020. (30/03/2020 18:18)

Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 27/03/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt cao điểm. (29/03/2020 23:50)

Công văn số 533/SGTVT-KHTCVT ngày 27/03/2020 của Sở Giao thông vận tải Gia Lai về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp về phòng chống dịch covid-19. (29/03/2020 21:20)

Công văn số 926/SGTVT-VT ngày 27/03/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm về phòng chống dịch covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (29/03/2020 21:12)

Công văn số 397/SGTVT-VTPT&NL ngày 27/03/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v tiếp tụ thực hiện các phải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động knih doanh vận tải. (29/03/2020 21:01)

Công văn số 2917/BGTVT-VT ngày 29/03/2020 của Bộ Giao thông vận tải v/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ. (29/03/2020 20:45)

Công văn số 1857/TCĐBVN-VT ngày 28/03/2020 của Tổng cục ĐBVN v/v tiếp tục triển khai chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 về quyết liệt thực hiện cao điểm về phòng chống dịch covid-19. (29/03/2020 18:49)

Công văn số 829/BYT-MT ngày 21/02/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống dịch COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa. (29/03/2020 18:44)

xem tiếp