Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Hoạt động thanh tra- kiểm tra

Gửi Email In trang Lưu
Quyết định số 38/QĐ-SGTVT ngày 12/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định về tổ chức, quản lý hoạt đọng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

13/02/2020 08:00

Quyết định số 38/QĐ-SGTVT ngày 12/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định về tổ chức, quản lý hoạt đọng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (Nội dung Công văn xem tại đây)

 

Sở GTVT

Tin khác

Công văn số 97/SGTVT-VTPT&NL ngày 07/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v phối hợp quản lý hoạt động vận tải khách đối với các xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (10/02/2020 21:02)

Quyết định số 17/QĐ-SGTVT ngày 15/01/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định vè tổ chức, quản lý hoạt động KDVT bằng xe ô tô. (18/01/2020 10:32)

Công văn số 59/SGTVT-VTPT&NL ngày 16/01/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v rà soát thời hạn phù hiệu chạy xe của các phương tiện tham gia hoạt động kinh odanh vận tải. (18/01/2020 09:42)

Quyết định số 425/QĐ-SGTVT ngày 19/11/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định về tổ chức, quản lý hoạt động KDVT bằng xe ô tô (22/11/2019 16:04)

Quyết định số 422/QĐ-SGTVT ngày 15/11/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định vè tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (16/11/2019 16:57)

Thông báo số 229/TB-SGTVT ngày 06/11/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v không cấp phù hiệu cho xe vi phạm trong thời hạn 06 tháng. (08/11/2019 15:10)

Quyết định số 390/QĐ-SGTVT ngày 10/10/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (11/10/2019 08:04)

Quyết định số 384/QĐ-SGTVT ngày 04/10/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (06/10/2019 07:55)

Công văn số 753/SGTVT-VTPT&NL ngày 08/07/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v phối hợp xử lý các phương tiện vi phạm trong việc chấp hành biểu đồ chạy xe tháng 5/2019 của Sở GTVT Tuyên Quang. (09/07/2019 14:46)

Thông báo số 43/TB-SGTVT ngày 20/03/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công khai hòm thư công vụ Sở Giao thông vận tải. (22/03/2019 10:29)

xem tiếp