Thứ bảy, Ngày 16 Tháng 10 Năm 2021

Hoạt động thanh tra- kiểm tra

Gửi Email In trang Lưu
Công văn số 97/SGTVT-VTPT&NL ngày 07/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v phối hợp quản lý hoạt động vận tải khách đối với các xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

10/02/2020 21:02

Công văn số 97/SGTVT-VTPT&NL ngày 07/02/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v phối hợp quản lý hoạt động vận tải khách đối với các xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. (Nội dung Công văn xem tại đây)

 

Sở GTVT

Tin khác

Quyết định số 17/QĐ-SGTVT ngày 15/01/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định vè tổ chức, quản lý hoạt động KDVT bằng xe ô tô. (18/01/2020 10:32)

Công văn số 59/SGTVT-VTPT&NL ngày 16/01/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v rà soát thời hạn phù hiệu chạy xe của các phương tiện tham gia hoạt động kinh odanh vận tải. (18/01/2020 09:42)

Quyết định số 425/QĐ-SGTVT ngày 19/11/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định về tổ chức, quản lý hoạt động KDVT bằng xe ô tô (22/11/2019 16:04)

Quyết định số 422/QĐ-SGTVT ngày 15/11/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định vè tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (16/11/2019 16:57)

Thông báo số 229/TB-SGTVT ngày 06/11/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang V/v không cấp phù hiệu cho xe vi phạm trong thời hạn 06 tháng. (08/11/2019 15:10)

Quyết định số 390/QĐ-SGTVT ngày 10/10/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (11/10/2019 08:04)

Quyết định số 384/QĐ-SGTVT ngày 04/10/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang v/v Xử lý vi phạm đối với phương tiện vi phạm các quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (06/10/2019 07:55)

Công văn số 753/SGTVT-VTPT&NL ngày 08/07/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v phối hợp xử lý các phương tiện vi phạm trong việc chấp hành biểu đồ chạy xe tháng 5/2019 của Sở GTVT Tuyên Quang. (09/07/2019 14:46)

Thông báo số 43/TB-SGTVT ngày 20/03/2019 của Sở Giao thông vận tải Hà Giang về Công khai hòm thư công vụ Sở Giao thông vận tải. (22/03/2019 10:29)

Công văn số 1376/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 14/12/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang V/v phối hợp xử lý phương tiện vi phạm hoạt động dưới 70% số chuyến đã được phê duyệt (14/12/2018 11:35)

xem tiếp