Thứ tư, Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Giới thiệu chung

Gửi Email In trang Lưu
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÀ GIANG

26/01/2020 09:37

 

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VÀ ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÀ GIANG

TT

Họ và tên

Chức danh

Email

Điện thoại

Cố định

Di động

I

Ban Giám đốc

1

Hoàng Gia Long

Giám đốc

hglong.sgtvt@hagiang.gov.vn

02193.862.969

0913.532.312

2

Tống Văn Huấn

Phó Giám đốc

tvhuan .sgtvt@hagiang.gov.vn

02193.862.286

0913.271.304

3

Cù Duy Man

Phó Giám đốc

cdman.sgtvt@hagiang.gov.vn

02193.875.477

0919.661.965

4

Lê Minh Đức

Phó Giám đốc

lmduc.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0912.190.684

II

Văn Phòng sở

5

Nguyễn Đức Mạnh

Chánh Văn phòng

ndmanh.sgtvt@hagiang.gov.vn

02193.866.652

0912.190.659

6

Nguyễn Thị Lan Anh

Kế toán

ntlanh.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0915.934.040

7

Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Chuyên Viên

nthchuyen.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0913.296.102

8

Nguyễn Thị Hương

Tạp vụ

 

 

0963.614.845

9

Vũ Đức Hoàng

Chuyên Viên

vdhoang.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0948.173.303

III

Phòng Quản lý vận tải PT&NL

11

Nguyễn Thu Thủy

Trưởng phòng

ntthuy.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0911.129.888

12

Nguyễn Ngọc Thắng

Phó phòng

nnthang.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0983.801.338

13

Nguyễn Lương Bằng

Chuyên viên

nlbang.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0979.557.898

14

Mai Thị Ánh

Chuyên viên

mtanh.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0941.918.558

15

Nguyễn Hoàng Lương

Chuyên viên

nhluong.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0914.674.599

16

Cù Thị Lan Chi

Chuyên viên

ctlchi.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0916.491.991

IV

Phòng Pháp chế - An toàn

17

Lương Văn Hòa

Chuyên Viên

lvhoa.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0915.395.656

V

Thanh Tra Sở

18

Vương Xuân Phúc

Chánh thanh tra

vxphuc.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0914.323.168

19

Nguyễn Đức Thành

P. chánh thanh tra

ndthanh.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0913.007.389

20

Đặng Anh Nghĩa

Thanh tra viên

danghia.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0962.701.717

21

Võ Xuân Lự

Thanh tra viên

vxlu.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0912.177.858

22

Phạm Thị Tạo

Thanh tra viên

pttao.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0835.824.789

23

Đinh Hà Sơn

Thanh tra viên

dhson.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0977.368.666

25

Ngô Hữu Văn

Thanh tra viên

nhvan.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0917.894.946

26

Lý Tường Lâm

Thanh tra viên

ltlam.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0833.783.555

27

Trần Nhật Khánh

Thanh tra viên

tnkhanh.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0904.112.668

28

Hoàng Hà Thúy

Thanh tra viên

hhthuy.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0915.876.474

29

Đàm Thanh Bình

Thanh tra viên

dtbinh.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0975.486.048

30

Nông Quốc Khánh

Thanh tra viên

nqkhanh.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0967.191.234

31

Hoàng Văn Quốc

Thanh tra viên

hvquoc.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0988.379.754

32

Trần Trung Tiến

Thanh tra viên

tttien.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0915.316.598

33

Nguyễn Văn Trường

Thanh tra viên

nvtruong.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0988.377.935

34

Ngô Quang Huân

Thanh tra viên

nqhuan.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0974.357.536

35

Đinh Ngọc Chiến

Thanh tra viên

dnchien.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0917.343.313

36

Lê Văn Tân

Thanh tra viên

lvtan.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0984.225.818

37

Trần Quốc Tế

Thanh tra viên

tqte.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0342.480.023

38

Đường Thị Hà

Thanh tra viên

dtha.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0392.222.632

 

 

 

 

 

 

VI

Phòng Kế hoạch  - Tài chính

39

Lê Tiến Dũng

Trưởng phòng

ltdung.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0912.104.786

40

Vũ Văn Quân

Chuyên viên

vvquan.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0976.191.917

41

Đinh Minh Thuận

Chuyên viên

dmthuan.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0972.630.999

VII

Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông

42

Trần Huy Tới

Trưởng phòng

thtoi.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0913.847.259

43

Phạm Văn Kiên

Phó phòng

pvkien.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0917.102.786

44

Lý Trung Thành

Chuyên viên

ltthanh.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0916.726.818

VIII

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

45

Đỗ Đức Toàn

Trưởng Phòng

ddtoan.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0984.572.863

46

Trịnh Quang Tiến

Chuyên viên

tqtien.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0916.466.828

IX

Ban An toàn Giao thông

50

Đàm Thị Thiết

Chuyên viên

dtthiet.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0948.936.023

51

Bàng Doãn Trọng Dũng

Lái xe

 

 

0947.931.616

52

Đặng Hữu Trung

Kế toán

dhtrung.sgtvt@hagiang.gov.vn

 

0982.579.242

 

 

 

 

Sở GTVT